Brev till aktieägarna

Bäste aktieägare,

Matras operativa och finansiella resultat fortsatte att förbättras under det tredje kvartalet 2017.

Under 2017 har bolaget borrat 10 olje- och gasbrunnar som tagits i produktion. Cirka 75 äldre brunnar har tagits ur produktion. Våra nya brunnar presterar allt bättre allteftersom vi fortsätter att förbättra metoderna för borrningar och färdigställande. Fyra av de nya brunnarna färdigställdes för produktion under tredje kvartalet och bidrog till att olje- och gasproduktionen ökade med 7% jämfört med andra kvartalet. För niomånadersperioden ökade olje- och gasproduktionen med 24%.

Med stöd av ökad produktion och stigande olje- och gaspriser redovisas betydande tillväxt i intäkterna jämfört med motsvarande perioder förra året. De realiserade gaspriserna steg med 24% medan oljepriserna var oförändrade jämfört med andra kvartalet i år. Intäkterna under tredje kvartalet reducerades av omvärdering av prissäkringspositioner som inte påverkade kassaflödet. Efter rapportperiodens utgång har olje- och gaspriserna stärkts ytterligare vilket bidrar till intäkterna.

Effektiviteten ökade under tredje kvartalet till följd av fortsatta produktionsoptimeringar och kostnadsrationaliseringar. Produktionskostnaderna per fat oljeekvivalent minskade med 19% jämfört med föregående kvartal, till USD 15,91.

Högre intäkter, efter omvärdering av prissäkringspositioner, och kostnadseffektivitet medförde att EBITDA, kassaflödet från verksamheten (före rörelsekapitalförändringar) och resultatet förbättrades jämfört med förra kvartalet och jämförelseperioderna i fjol.

Investeringarna i borrningar ökade under kvartalet och niomånadersperioden, vilket medförde att bolagets nettokassa minskade. Investeringarna finansierades ur kassan och nyemissioner i början av året.

Med stöd av positiva borresultat och högre olje- och gaspriser har vi påbörjat en uppdatering av Matra’s olje- och gasreserver och utvecklingsplan. Den beräknade förväntade avkastningen från investeringar i nya brunnar har ökat och vi arbetar med att säkra resurser för ett utökat investeringsprogram 2018. I korthet är vår ambition att borra fler brunnar under det kommande året för att fortsätta förbättra den finansiella utvecklingen, genom att tillföra lönsam olje-och gasproduktion i linje med det långsiktiga målet att nå 6 000 fat oljeekvivalent per dag. Ytterligare möjligheter att expandera Matras produktion och reserver genom förvärv har också identifierats.

23 november 2017

Maxim Barskiy
Verkställande direktör